Chiếc lá vàng
Đi hoang
Rồi bị đóng đinh trên cành khô
Trên nấm mồ nhân thế
Nó chịu tội thay cho mùa thu đầy sương mù và mưa lạnh