Sớm hơn ban mai
Hàm tiếu chưa nở hẳn
Sống trong trời đất như đứa bé chưa sinh ra
Nhân cách như lúc đã là bào thai mà chưa có mặt
Nói như lúc tác ý chưa khởi
Làm như lúc chưa động tay động chân
Tu như đứa bé lần đầu thấy tượng Phật
Như thế thì, tuy đang sống mà "bất sinh".