Ngửa bàn tay để thanh thoát bay lên
Úp bàn tay để thô trọc rơi xuống
Đều là buông
Nhưng khí biểu thị khác nhau
Trời đất đều đang buông, nhưng tướng trạng khác nhau.
Hề hề. . .
Cố buông thì chẳng phải buông
Có ý buông thì không phải buông
Tự nhiên không buông mới chính là buông