Thượng đế thì thầm vào mênh mông
Ta thì thầm vào mắt nai
Cuộc đời thì thầm vào hoang dại
Ha ha. . .ha. . .
Ta dại. . .ta dại. . .ta dại. . .
Sao ta không thì thầm vào nắng quái bên sông thu
^^^

(Thì thầm)