Hạnh phúc thay người sống "Một mình".
Một mình là khách quan. Không đối lập với xã hội, nhưng không theo đuôi, không nô dịch, không mất tự chủ, không bị đám đông lôi mình đi.
Không phải xã hội mượn xác mình. Mà mình thực sống như là chính mình. 
Hề hề. . .
Chính mình sống, chính mình trải nghiệm, thì mới có hạnh phúc thật.