Có ta có thiên hạ
Ta là khổ
Không ta có thiên hạ
Ta là vua
Không thiên hạ có ta
Ta là ma
Không thiên hạ không ta
Ta chính là diệu hữu
Hề hề. . .