Cái vỏ ốc khô khốc
Nằm bên bờ đại dương
Nếu người ta tin, nó chứa cả đại dương
Nó sẽ thành thần tượng
Hề hề. . .
Ban đầu, niềm tin tạo ra thần tượng
Sau đó, thần tượng sẽ tạo ra niềm tin