Khi giọt nước rớt vào đại dương. Nó mất nó đi nhưng trong đại dương chỗ nào nó cũng có. Nó đã là đại dương. Nó không còn phạm trù giọt nước.
Khi bạn đã hiệp khí, khi bạn đã hợp nhất với năng lượng trời đất. Nếu bạn còn chấp vào" cái tôi" của mình, thì đương nhiên không còn phù hợp nữa. Bởi vậy mọi bài pháp bạn học với thầy mình, đều chưa đủ điều kiện để có hiệu quả.