Lấy dao chém xuống nước. Nước không phân hai. Thanh gỗ gãy đôi. Dù đóng đinh, lâu ngày cũng gãy. Đấy là vì nước mềm và luôn vừa với bình đựng. Còn gỗ thì không được như vậy.
Này Cỏ May
Khi ông đi vào đời hãy dụng "sức mạnh mềm" như nước. Hãy biết bảo toàn nội lực. Dùng tướng đời che dấu mật hạnh. Dụng "sức mạnh mềm" để ứng phó và vượt trở lực. . .hề hề. . .