Sóng tu khi biển lặng
Trăng tu khi mây hoang vu
Ta tu khi 
đôi chân ngao du quay về bờ bến cũ