Ngủ quên trên cây đàn
Ngủ quên trên lá vàng
Thu sang rồi sao ?
Sang hồi nào 
Sao thơ không báo trước ?