Xác ve 
Ôm cây nhìn lá bay
Xác này 
Ôm mùa thu
Nhìn nụ cười bay theo gió