Mưa rơi nơi tiếng đàn
Lá rơi nơi rừng hoang
Thơ rơi nơi trăng tàn
Ta rơi nơi tình tan