Đêm qua gió hú sơn hà
Sáng ra mới biết ấm trà đã bay
Thôi thì, ta uống trà cay
Uống ngày gió lộng uống đồng trăng rơi
Ha ha. . .ha. . .
Ta chơi
Ta tỉnh
Ta say 
Đạo quay quay tít đời bay bay vèo