Tiếng đàn buồn
Luồn qua lỗ kim của cuộc sống
Giai điệu con tim 
Như sợi chỉ chìm trong mưa thu
Đời ta cũ và rách
Ông già mù
Hãy khâu lại giùm ta