Khi ta là cái kéo
Đời là cái búa
Khi ta là cái búa
Đời là cái bao to tướng
Khi ta là cái cục xương
Đời thường là con chó.