Thế gian tay bắt mặt mừng
Đạo gian tỉnh giác coi chừng sau lưng
Hề hề. . .