Trái táo chân lý treo trên cao
Dành cho người nào với tới
Nếu người ấy ăn nó
Sau đó
Nó sẽ thành phân