Ăn gì?
- Ăn phở
Sợ gì?
- Sợ khỉ
Đi đâu?
- Bất cứ nơi nào, miễn hổng phải nơi nầy.
Sao vậy?
- Kệ cha tao hỏi chi.