Hải đăng
Cá không cần đăng
Sơn đăng
Thú không cần đăng
Huệ đăng
Nắng không cần đèn