Khi thơ không còn thở
Thơ dùng để thờ
Khi nhạc không còn thở
Nhạc dùng để bán ngoài chợ
Hề hề. . .