Hề hề. . .
Đắc khí mà đang yên lặng thì mới chơi trò này được.
Tức khắc, tức thì. . .Chần chừ tâm trí sẽ chen vào. . .
Sau đó "buông" thì tánh tự biểu thị. . .
Thấy mình vô cảm. Nghĩa là thường ngày đắc khí mà tịnh còn yếu.
Cảm xúc nhưng không viết, không nói, không hành động được. . .thì " buông" còn kém. . .do "ngã" còn quá nặng. . .
Hề hề. . .
"Làm mà không có người làm". 
Chúc bạn vui khỏe hạnh phúc.