Cho dù giữ được cân bằng
Hòn đá cứ lăn cù
Ngu gì leo lên đầu hòn đá khác
Nếu nó tan thành cát 
Nó sẽ hát bên bờ đại dương
Nếu nó tan thành bụi
Nó sẽ vui trong mọi tướng trạng của thế gian nầy
Này Cỏ May
Hãy tự nhiên
Cố gắng giữ thăng bằng đâu phải là thiền.