Ghế vắng công viên
Đèn nghiêng 
Bóng xiên
Bỏ quên bài thơ thiền và cành hồng trên ghế
Ha ha. . . Ha. . .
Hoang phế xin bài thơ
Ngu ngơ xin cành hồng
Đứa bé ma cà bông xin cái ghế