Ngôi nhà bị giải tỏa 
Chỉ còn một bức tường chưa đập
Bóng tối đứng lặng yên
Cầu nguyện cho bức tường đang hấp hối
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật