Người thầy của đời dạy ta "cách kiếm sống tốt". 
Người thầy của đạo dạy ta "cách sống tốt". 
Người thầy tâm linh dạy ta cách nhận ra và học tập với 2 vị thầy trước.
Không có loại thầy thứ 4.