Dép để trên đầu
Còn đâu tâm phân liệt
Biết và không biết
Tiệt