Lời nứt
Sự thực nẩy mầm
Sự thực nứt
Lập tức ngộ
Hề hề. .