Chưa đi chưa biết Vơ Ni
Đi rồi mới biết vợ nì quí hơn
Hề hề. . .