Tây Du ký
***
Tây du để tu tiên
Nhưng tụi tui nhập thiền
Liền đóng vai Bát Giái
Hề hề. . .
Này tam thiên, này đại thiên
Nhện Tây khác nhện Tiên chỗ nào
Đạo cao sao chẳng biết ?!