Biểu tượng cái ghế 3 chân ở trụ sở Liên Hiệp Quốc.

UN Geneva.

Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Châu Âu