(Hề hề. . .Vừa mới vẽ xong. Các bạn xem cho vui. Ai thích thì đăng ký, ta sẽ vẽ cho.)