- Pháp nào khó tập nhất?
- Tập ăn mặn
- Tại sao thế?
- Vì ta ăn chay quen rồi nên ban đầu thấy tanh và không ngon.
- Thế cụ tập làm chi?
- Vì ta muốn là bình thường. Không lý cái Tịnh của ta kém đến nỗi những thức ăn bình thường cũng có thể ảnh hưởng tới nó.. . Hề hề. . .
- Nhưng thưa cụ, mình ăn chay là để phát triển tâm từ? 
- Đúng vậy điều ấy là rất quí
- Thế sao cụ lại ăn mặn? 
- Ta chưa đủ đạo hạnh để là tu sĩ. Ta chỉ học làm thiện theo Phật thôi. Bởi vậy ta muốn tự do, muốn chay thì chay muốn mặn thì mặn chứ không lệ thuộc chay hay mặn. . .hề hề. . .
- Sao có khi cụ bảo nếu có "người bên trong" thì phải ăn chay?
- Đúng vậy. Nhưng có " người bên trong" hay không là tùy thích của ta chứ ta không nô lệ thần linh. . .hề hề. . 
- Thế bây giờ trưa rồi con muốn mời cụ đi ăn với con. Không biết bây giờ cụ ăn chay hay ăn mặn để con đặt trước?
- Ăn chay
- Hề hề. . Sao thế , sao không ăn mặn cho khoái?
- Vì ông là người trường trai. . .