Đi về quá khứ
Quá khứ ngắn lại
Đi về tương lai
Tương lai dài ra
Chạy tại chỗ trong hiện tại
Hiện tại đứng lại
Ngồi im hay đi loanh quanh trên toa tàu luân hồi
Tôi và chúng ta đều đến ga kế tiếp