Lá bay 
Mưa bay 
Thế sự bay
Đời say
Bàn chân ta, cày lên sỏi đá
Đạo say
Bàn tay ta, ôm đá vá cuộc đời
Hề hề. . .