Nam mô Tự Tánh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật.
-----
(Hề hề. . .Vừa mới vẽ xong)