1/ Đắc khí tập Khí Công Dưỡng Sinh
***
Tánh = Không
Hữu = Bình thường
Hữu ---> Tịnh----> Không = Đắc khí (Diệu)
Diệu Hữu = Bình thường + Đắc Khí
Đắc Khí + Nhất niệm = Tánh khởi Dụng (UM)
------
2/ Thu khí về đan điền ngừng tập
***
Bỏ Nhất Niệm còn Đắc khí yên lặng. Tánh không Dụng (HUM)
Bỏ Đắc Khí còn Bình Thường
-------