Một trà một bậy một ngồi thiền
Ba cái điên điên nó quấy ta
Chừa được cái nào thiêng cái ấy
Có chăng chừa bậy với chừa thiền
Hề hề. . .
^^^
(Hề hề. . .vừa mới vẽ xong)

Hôm mình đến Ban Mê uống cà phê bắp
Gặp thằng bạn cố tri vô vi
Nó đi chơi 
Mình mời nó chữa bệnh tà
Chữa xong nó về trời 
Mình ngồi lại chơi 
Đời trả tiền cho mình ly cà phê bắp
Hề hề. . .
Hữu duyên tự nhiên gặp. 
Cả 3 thằng đều khoái. 
Đúng là ích nước lợi nhà đến ma cũng được lợi.

Hình nầy chụp lúc mình rời Ban Mê để về thành phố uống cà phê ngô. . .hề hề. . .