Lông bông bánh có bánh không
Ta cưỡi thái cực ta rông chợ đời
Được thua vinh nhục nhậu chơi
Niết bàn địa ngục rượu trời thiện tai
Quán em bóp tái đạo đời
Món đạo chơi chịu món đời chịu chơi
Niết bàn em đợi bán đêm
Anh mua địa ngục em thêm thiên đàng
Hề hề. . .
Trà tràn rượu tràn tình quá tràn
Thênh thang ta dạo chợ trời
Quyết chơi ta dạo chợ đời thi gan.