Ta đi lên núi
Mưa bụi đầy đường
Vô thường như lá rụng
Đi cùng điên khùng
Chỉ có con chó và vô cùng