Đường xa chân bước vai mang
Sao bằng vất quách thênh thang tháng ngày
Quảy đạo cũng nặng như đời
Sao bằng vô sự thảnh thơi chơi đùa
Được thua như gió đồng không
Rỗng không vô sự thông thông tự huyền
Hề hề. . .