Thiên đàng có mưa không anh
Trần gian mưa bụi buồn vui trắng trời
Mưa xiên sông núi nghiêng nghiêng
Lá bay nước chảy tình thiền dưới mưa
Đời vừa đạo đã vừa chưa?
Nếu chưa em sẽ dầm mưa suốt ngày