Cà phê đời thêm chút đường của đạo. 
Không có đường thường khó uống cà phê. 
Thế nhưng. . .
Ta nghiện cà phê mà chẳng thể nghiện đường.
Hề hề. . .