1/ Càng đơn giản thì càng tinh vi

2/ Mật là công khai mà không ai biết

3/ Thần chú không bằng người bên trong
mượn miệng nói lời bình thường.

4/ Bắt ấn không bằng người bên trong mượn xác làm hành động bình thường

5/ Linh phù không bằng người bên trong mượn xác vẽ cái tranh bình thường.

6/ Đừng nhầm cái ngòi bút là thi sĩ. Mình chỉ là ngòi bút của thượng đế.

7/ Lời nói triết học không bằng lời nói thành thật.

8/ Suốt ngày giảng bát nhã không bằng nghệ thuật hóa mọi sự để cuộc sống của mình và mọi người hạnh phúc hơn.

9/ Pháp tu cao nhất là hàng ngày tích cực sửa lỗi của mình.

10/ Giữ giới cao nhất không bằng đừng bao giờ phạm pháp.

11/ Mandala cao nhất là mình hạnh phúc sống trong một gia đình hạnh phúc, gia đình ấy ở trong một cộng đồng hạnh phúc.

12/ Cho nên điều quan trọng nhất của người tu là hợp nhất với vị Phật tại tâm của mình chứ không phải trụ ở chùa to Phật lớn lễ cúng nhiêu khê.