Hư hao rót vào thiên thu
Đứng gữa trời mộng du
Người khùng ngu hú gọi vô cùng 
Ngọn lửa bập bùng
Sỏi đá ngất ngây
Rừng đứng trên mây
Tiếng hú gọi bầy thiên di đi về phía bên kia cái chết
Ha ha. . .ha. . .
Tiếng hú của người khùng ngu vang mãi. . .đi xa mãi. . .
Mà vô cùng vẫn vô cùng