Núi nghiêng 
Cành khô
Chim cồ kêu tha thiết
Chim mái không biết
Than ôi!
Gió mải miết
Mây biền biệt
Trăng không tròn anh tiếc lắm sao?