Ráng chiều đỏ rực sông Chày
Đạo say kiểu đạo đời say kiểu đời
Một trà một rượu một ông chơi
Ha ha . . .ha. . .
Núi sông đồng bóng lắc lay
Sĩ phu say ngủ gió ru đầy thuyền