Lạy Thánh Mẫu
Con hổng tham, chúng nó xin Mẹ thứ gì thì Mẹ cũng cho con thứ ấy. Chỉ có điều, Mẹ cho con nhiều hơn chúng nó một chút. . .hề hề. . .
^^^

Đi lễ ở Hòn Chén/Huế