Kỷ niệm động Thiên Đường

Kỷ niệm ở động Thiên Đường

Kỷ niêm trong động Thiên Đường.

Động Thiên Đường — tại Động Thiên Đường, Quảng Bình, Việt Nam.

Động Thiên Đường

Động Thiên Đường

Động Thiên Đường

Sau khi lên núi và vào động Thiên Đường chơi. Cả bọn kéo nhau ra biển Nhật Lệ uống trà.

Vào động Thiên Đường

Luyện công ở Quảng Bình/Chay Lap farmstay

Bình minh ở Chay Lap Farmstay

Ra biển Nhật Lệ uống trà thư giãn.