Trăng nguyên tiêu bàng bạc 
Đầm Chuồn man mác
Khói sương đậm nhạt mơ màng 
Ngồi thuyền bất giác rong chơi. Khơi khơi chấp sự tự nhiên thành vô sự. Chấp tác tự nhiên thành vô tác. 
Duyên đến thì trí nghèo tâm thông, sáng tạo mênh mông. Thế và lực tức thời tức khắc. Duyên chưa đến thì thênh thênh đồng cảm, nhập thần lặng thinh, minh minh vô tác.
Thơ và nhạc trong từng câu nói lời văn. Nắng và mưa tự biết vừa biết đủ. 
Khí tự thu tự phát, tự co tự duỗi. Thân khẩu ý tùy nghi, vô vi tự phát.
Ha ha. . .ha. . .
Này Cỏ May, ta chẳng làm gì. Việc chi cũng "chí thành thông thánh".
^^^
(Trăng nguyên tiêu trên Đầm Chuồn)